กระบวนการเรียนรู้ในสำนักจัดการความรู้

 

กระบวนการเรียนรู้ในสำนักจัดการความรู้

ย้อนร้อย

          แต่เดิมที่มีการจัดตั้งสำนักจัดการความรู้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์หลอมรวมหลายประการ ประการแรกจากการวิเคราะห์องค์กรในหลาย ๆ เวที ไม่เพียงแต่กรมควบคุมโรคแต่เป็นทุกหน่วยราชการ ที่ต้องการ

          “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” อย่างมีคุณภาพ จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแต่ภาคราชการมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมราชการที่ฝังลึกมากกว่าร้อยปี เมื่อมีการปฏิรูปภาคราชการในสมัยนายกทักษิณ (ปี 2546) ราชการต้องปรับตัวมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ผลจากการปฏิรูปดังกล่าว กรมควบคุมโรคติดต่อต้อง “ควบรวมกิจการ” กับกองระบาดวิทยา (สำนักงานปลัด) กองอนามัยสิ่งแวดล้อม (กรมอนามัย) งานโรคไม่ติดต่อ (กรมการแพทย์) เป็นกรมควบคุมโรคมีภารกิจ (ด้านวิชาการ) ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เมื่อภารกิจขยายขนาดใหญ่โตกว่าเดิมมาก และสังคมโลกได้ก้าวมาสู่ยุค “สังคมฐานความรู้” บุคคล/หน่วยงาน/องค์กรต้องใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและในการดำรงชีวิต ซึ่งมีความรู้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มากมายในทุกนาทีที่ผ่านไป ประกอบกับระบบ IT ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั่วโลก ทำให้โลกใบนี้แคบลง จนมีคำกล่าวว่า “เป็นโลกตำบล “ (Global Village) ใครทำอะไร ที่ไหน ก็สามารถทราบได้ในชั่วนาที เราต้อง “เลือกจับความรู้” (Knowledge Capture) ที่มีมากมายนำมาต่อยอด เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและหน่วยงาน ฉะนั้นในเชิงโครงสร้างจำเป็นต้องมีหน่วยงานเพื่อมาทำหน้าที่เป็นเสมือนแกนกลางในการสร้างกลไก สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ จัดทำคลังความรู้ บันทึกความรู้และที่สำคัญต้องสร้างวัฒนธรรม”การเรียนรู้” ให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน

          ประการที่สองซึ่งเป็นผลพลอยได้ คือ มีหน่วยงานเพื่อรองรับการจัดทำตัวชี้วัดการจัดการความรู้ของกรม ที่ ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ทุกหน่วยราชการต้องดำเนินการ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สำนักจัดการความรู้”

แนวคิด

          ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนเกิดการจัดการความรู้ก็ตามสำนัก KM ก็ต้องเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้คู่ขนานไปกับหน่วยงานด้วย บุคลากรในหน่วยงานต้องเข้าใจปรัชญาและแนวคิดของการจัดการความรู้เป็นอย่างดี ด้วยเป็นหน่วยงานที่ใหม่ มีข้าราชการเก่าผสมใหม่ประมาณครึ่ง-ครึ่ง ถ้าแบ่งด้วยอายุก็จะเป็น “คนสองวัย” วัยแรกมีประสบการณ์ตรง ที่ผ่านการทำงานด้วยตนเอง มีค่านิยมบางประการอยู่ลึก ๆ ในใจ วัยสองจะเป็นคนรุ่นใหม่ คิดไว กล้าแสดงออกมีความสามารถด้านเทคโนโลยี ไม่ยึดติดรูปแบบและตัวบุคคล ทั้งสองวัยมีจุดเด่นที่ต่างกันและเสริมกันได้ดีถ้ามีใจในการแบ่งปันและ “เปิดใจฟัง” หนึ่งในค่านิยมของสำนักจัดการความรู้ “TACIT” คือ T = Teamwork หมายถึง ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม (ทั้งสองวัย) ซึ่งต้องแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองและยอมรับฟังกันโดยไม่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิมาขวางกั้น

กระบวนการ

          “สรุปบทเรียนเมื่อสิ้นสุดงาน เนื่องจากคนของสำนัก KM มีจำนวนไม่มาก แต่ละคนนอกจากจะมีงานในความรับผิดชอบแล้ว ต้องมีงานอื่น ๆ ที่ต้องทำร่วมกัน (Cross Function) ในการทำงานที่เป็นภาพรวมของสำนัก เช่น การจัดทำคลังความรู้ การจัดประชุม/สัมมนา/การไปดูงาน (ที่สำนักฯ จัดเอง) หรือการเข้าร่วมสัมมนาที่หน่วยงานอื่นจัด จะมีการพูดคุยถึงเป้าหมายที่เราต้องการในแต่ละครั้ง มีการมอบหมายงานให้แต่ละคน ในระหว่างการปฏิบัติงานก็จะมีการประชุมพูดคุยกันในทีมงานอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวแล้ว จะต้องมีการสรุปบทเรียน/พร้อมค้นหาแนวทางการพัฒนางานในครั้งต่อไปหรือที่ดีกว่าคือเราสามารถเชื่อมโยง(ปิ๊ง)ไปสู่งานด้านอื่น ๆ ด้วย การใช้เครื่องมือ AAR ในการสรุปบทเรียน ต้องรีบทำทันทีเมื่องานเสร็จ เพราะยังมี “กลิ่นอาย” บรรยากาศและอารมณ์ร่วมของงานอยู่ เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยมีความเชื่อว่าความคิดจะตกผลึกนั้น กลับพบว่าไม่เป็นจริงสับสนกับงาน จำสลับกัน ฯลฯ ตอนแรกที่ใช้ AAR ก็จะปล่อยให้พูดไปทุก ๆ คน แล้วค่อยสรุปความก็พบว่าบางครั้งมีการแย่งแสดงความคิดเห็น คนที่ไม่ชอบพูกอยู่เป็นทุนเดิมก็จะไม่พูด บางครั้งประเด็นจะถูกโน้มเอียงไปกับคนที่ Dominate ในการประชุม เมื่อได้มาเรียนรู้ทักษะการเป็นคุณอำนวย จึงพยายามปรับโดยมีผู้ทำหน้าที่เป็น “คุณอำนวย” ทุกครั้งในการสรุปบทเรียน แต่การปฏิบัติจริงยังไม่ลื่นไหลอย่างธรรมชาติ ด้วยข้อจำกัดที่คุณอำนวยยังขาดประสบการณ์ เช่นการตะล่อมความคิดเห็นของสมาชิกให้โยงกับประเด็นเรื่องที่พูดคุย การสรุปความคิดเห็น(ยาวๆ) ของสมาชิกให้กระชับ มีเนื้อหาน่าสนใจที่จะเชื่อมโยงไปประเด็นอื่น การสร้างบรรยากาศการประชุมที่น่าสนใจ ชวนติดตามฯลฯ  เชื่อว่าทุกคนต้องฝึกฝน พัฒนาตนเองด้วยการปฏิบัติจริง จะทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นเรื่อย ๆ

          ถนนคนเรียนรู้ เป็นเวทีในการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์อีกเวทีหนึ่ง ที่มอบหมายให้ “น้อง ๆ รุ่นใหม่” ได้ฝึกปฏิบัติ (ใช้สมรรถนะการบริหารโครงการเพื่อเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้บนทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหนึ่งและอาคารสอง ในรูปแบบของ Poster Presentation ปกติทางเดินเชื่อมอาคารซึ่งมีความยาวประมาณ 20 เมตร จะเป็นทางเดินโล่ง ๆ มีเสากลมคอนกรีตตันโต 6 ช่วงเสา นอกจากเป็นทางเดินระหว่างอาคารแล้ว ถนนนี้ยังเป็นทางเดินเพื่อไปโรงอาหารอีกด้วย ฉะนั้นในตอนกลางวันจะมีคนเดินมากเป็นพิเศษ จากแนวคิดที่ว่า “ทุกสถานที่สามารถเป็นที่เรียนรู้ได้” เส้นทางนี้จึงเปรียบเสมือนวารสารรายปักษ์ที่มีเนื้อหาหลากหลายเป็นตอน ๆ ไปตามสถานการณ์ การทำงานใช้รูปแบบการทำงานเป็นทีม มีหัวหน้าทีมที่ผลัดเปลี่ยนไปเป็นคนบริหารจัดการ ตั้งแต่การกำหนด Out line /เนื้อหา/หน้าตา สีสันของโปสเตอร์ การทำงานใช้กระบวนการจัดการความรู้ก่อน-ระหว่าง-หลังการทำงาน คือ

  • ก่อนการทำงาน(พูดคุยแลกเปลี่ยนและมอบหมายงาน)
  • ระหว่างการทำงาน (สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น/พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในทีมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและ
  • เมื่อสิ้นสุดการทำงาน/สรุปบทเรียน/ถอดความรู้จากการทำงาน/แนวทางการพัฒนางานในครั้งต่อไป)

“ ถนนคนเรียนรู้” สายที่หนึ่งเริ่มเปิดตัวเมื่อต้นปี 50 ได้มีเนื้อหา 4 เรื่องแล้ว คือ “รู้ทันไข้หวัดนก” มารู้จัก Competency กันเถอะ” “รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่” “เบิกบานรับกฎหมายป้ายแดง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550” การตอบรบก็อยู่ในระดับดี มีคนให้ความสนใจในครั้งแรกของการเปิดถนน เราเน้นการประหยัด จัดทำโปสเตอร์เอง รูปแบบจึงเรียบไม่สะดุดตาเท่าที่ควร ได้มีการสรุปบทเรียนในการทำครั้งแรก จึงเป็นที่มาในการปรับรูปแบบของบอร์ดใหม่ โดยใช้ร้านพิมพ์โปสเตอร์ด้วยสีอิ๊งเจท ปิดทั้งบอร์ด ช่วยให้บอร์ดมีสีสันสวยงามทั้งถนน (ยังช่วยปกปิดรอยกระดำกระด่างที่บอร์ดด้วย) สร้างแรงดึงดูดใจ ชวนดูแก่ผู้ที่ผ่านไป-มา ปี 2551 จึงเปิดตัวถนนคนเรียนรู้สายที่สอง (ถนนที่ไปสู่กรมอนามัย) โดยคงรูปแบบบอร์ดให้มีสีสันสวยงาม แต่ปรับการวางมิให้รู้สึก “เกะกะ” กับการสัญจรของผู้คนที่ใช้เส้นทางนี้ เริ่มเนื้อหาด้วยเรื่อง “ภาวะโลกร้อน (Global Warming)” ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ทุกคนบนโลกต้องตระหนักและช่วยกันเพื่อช่วยยืดอายุของโลกใบนี้ให้ยืนยาวออกไปอีก ไม่สร้างปัญหาทิ้งให้คนรุ่นหลังต้องมานั่งแก้ไข

          “ถนนคนเรียนรู้”ช่วยสร้างความภาคภูมิใจจากความสำเร็จชิ้นเล็ก ๆ ในเบื้องต้นของน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่ได้กลั่นมาจากตัวเองและสมาชิกในทีม พี่ ๆ เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย

          KM Forum (กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมิตรภาพ) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่นและเป็นการพัฒนาทักษะ “การนำเนอ (Presentation)” ในทุกวันศุกร์ ประมาณ 10 โมงเช้า จะมีการประชุมภายในสำนักฯ เพื่อแจ้งเรื่องสำคัญ(ในรอบสัปดาห์) ติดตามงาน ซักถามปัญหาและที่สำคัญ “ต้องมีการนำเสนอเรื่องน่าสนใจ” อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติในงานโดยตรงหรือเป็นความรู้ (อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/ไปอ่านหนังสือ/ค้นหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาสรุปโดยย่อให้ได้ใจความ นำเสนอด้วย PowerPoint ในเวลาไม่เกิน 20 นาที มีการซักถาม ให้ข้อชี้แนะ แสดงความเห็น ฯลฯ การประชุมในลักษณะที่ไม่เป็นทางการมากนักแบบนี้ จะช่วยลด “ช่องว่างระหว่างวัย” มองเห็นศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล ช่วยระดมสมองในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำงาน KM Forum นี้ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกคนในสำนักฯ ที่จะต้องเลี่ยงจากงานอื่น การปรับปรุง KM Forum ในครั้งต่อ ๆ ไป ควรนำทักษะ “คุณอำนวย” มาใช้นำการชวนคิด ชวนคุยในการประชุมแต่ละครั้ง และควรมีข้อสรุปที่เชื่อมโยงมาสู่การพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เวที KM Forum ยังเป็นเวทีของการพูดคุย/ติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างไม่เป็นทางการด้วย

          จัดทำฐานข้อมูลคลังความรู้ เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อยอด สำนักฯได้เริ่มจัดทำฐานข้อมูลคลังความรู้ (Data warehouse) โดยออกแบบระบบการสืบค้นที่สะดวก รวดเร็ว (Search Engine) สำนักฯจึงเริ่มที่ฐานข้อมูลเดิมที่รับผิดชอบ คืองานวิจัย และจากการชี้แนะของท่านผู้ทรงคุณวุฒิฯ (นายแพทย์ชวลิต เอกสารวิชาการที่ใช้พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง (อ.ว.ช.) ในปี 2550 ได้กำหนดในแผนว่าจะนำข้อมูลใส่ในระบบ

  • โครงการวิจัย (ปี 47-49) จำนวน 300 เรื่อง
  • เอกสาร อ.ว.ช. (ปี 47-49) จำนวน 200 เรื่อง

แต่เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้ออกแบบระบบฐานข้อมูลไว้ จึงต้องเก็บข้อมูลย้อนหลัง การประสานเพื่อขอข้อมูลต้องใช้รูปแบบทั้งทางการ (หนังสือแจ้ง) และไม่เป็นทางกร (ติดต่อโดยตรง) การอธิบายสื่อสารโดยตรงยังเป็นระบบที่ใช้ได้ดี มีประสิทธิภาพ มากกว่าระบบที่เป็นทางการปัญหาของเอกสาร อ.ว.ช. คือ เจ้าของผลงานมักจะไม่ได้เก็บ file ข้อมูลไว้ เพื่อให้ครบถ้วนสำนักฯ จึงจำเป็นต้องใช้การ Scan ข้อมูลแล้วเก็บในระบบแทน การค้นหาก็จะมีข้อจำกัด ค้นได้เฉพาะคำหลัก (Key Ward) ที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่อาจหาคำค้นได้จากเอกสารทั้งฉบับ เหมือนข้อมูลที่เป็น Digital File

          พัฒนาบุคลากร เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรสำนักจัดการความรู้ต้องมีความรู้ เข้าใจในสาระด้านการจัดการความรู้ กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ นอกจากนี้ต้องมีทักษะในการเป็น Facilitator, Note Taker การดึงประเด็นความรู้เพื่อนำไปใช้งาน การได้เห็น/รับรู้การจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย จะช่วยให้เราสามารถเลือกบางเรื่องบางมุมที่สามารถเลือกบางเรื่องบางมุมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานเราได้ สำนักฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม “ตลาดนัดความรู้” ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และสถาบันการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ทำให้ได้เห็นแนวคิด และวิธีจัดการ “จัดตลาดนัดความรู้” ที่เป็นทั้งภาคราชการและภาคประชาชน (ชุมชน) ผู้จัดตลาดนัดความรู้ต้องมีทักษะและการเตรียมการที่ดีในการคัดเลือก “สินค้าเด่น” เพื่อให้นำมา “ขาย” และ “แลกซื้อ” กลับไป เพื่อให้มองเห็นภาพ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงาน A ได้นำสินค้าการทำแผนที่ชุมชนมาขาย แต่ก็ได้ซื้อสินค้า “การจัดทำ CoP เบาหวาน” ของหน่วยงาน B ไป เพราะพื้นที่ในความรับผิดชอบมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมาก อย่างนี้เป็นต้น

          บทสรุป การจัดการความรู้ในสำนัก KM ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวไกล แต่การเรียนรู้นี้ก็มิใช่ว่าจะดำเนินไปอย่างอ่อนช้อย หอมหวานและสบาย ๆ เพราะหน่วยงาน KM ได้ถูกตั้งความคาดหวังไว้ในระดับที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้กระแสความเคลื่อนไหวจากหน่วยงานนอก (ทั้งในประเทศและนอกประเทศ) แต่มีอิทธิพลต่อกรมฯ เช่น องค์การอนามัยโลกก็เริ่มมีการตรวจสอบภาวการณ์ของการจัดการความรู้ โดยผ่าน KSH (Knowledge System in Health) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ระบุ “สร้างสุขภาพฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้” อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 6 และแผนการจัดการความรู้ที่กำหนดโดย ก.พ.ร. สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนผลักดันให้สำนักจัดการความรู้ต้องปรับตัวพัฒนาตนเองในอัตราที่เร่งเพื่อสามารถตอบสนองภารกิจกรมฯให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ

.............................................................

 

จัดทำเมื่อเดือนเมษายน 2551

 

มณี  สุขประเสริฐ         เขียน

วิภาวรรณ ศรีสุเพชรกุล  กราฟิก

Comments

Add new comment | กลุ่มพัฒนาองค์กร
askspmetcv
[url=http://www.g1754uj0tg3fqj67c2l9ms6r9n736x3vs.org/]uskspmetcv[/url]
skspmetcv http://www.g1754uj0tg3fqj67c2l9ms6r9n736x3vs.org/

All tiles are placed face down and after shuffling, each player selects 36 tiles.


Basically, an adventure gamebook, also known as choose your own adventure book, is a


genre of fiction novels that allows a reader to interact with the story.


To get the Gold Medal achievement, earn a Gold Medal


Rank for a combat mission in single player. If you follow my advice, your friends will be very eager to throw you


out of the party after only one session and your reputation will be saved.Also visit my blog poker card king

Amazing issues here. I'm very happy to see your post. Thank you so much and I am having a look forward to contact you.

Will you please drop me a mail?

Look into my site :: vitapulse reviews

Computer Workstations may even guarantee maximum comfort while playing


besides accommodating further holders the Very Best Gambling and a lot


of the necessary gaming tools. A perfect Gambling


Computer Workplace may have the ability to compliment all-the gaming-consoles and gadgets.


Before heading out and select a workplace on your gambling it's suggested


that you simply have a correct description from the space


inside your area. Computer games are entertaining and enjoyable but they also may be tedious especially


if you perform for countless hours. There's another position for which


is room and which many people them which.

my website - read more right now

Saved as a favorite, I like your blog!

Great topic and well written. Do you have any more resources about this that you reccommend?


With advances in Internet and computer science technology, seeing your favorite TV shows, or pictures anyplace


in the world where there's an accessible PC with an Internet connection is currently possible.


Apart from seeing cable TV online via a broadcasting


site, you will find additional methods by which


you can XXX on your Computer.

Here is my website watch free episodes online

Great topic and well written. Do you have any more resources


about this that you reccommend?

Great topic and well written. Do you have any more resources about this


that you reccommend?

With advances in Internet and computer science technology, viewing


your favorite Television shows, or movies anyplace in the world


where there's an accessible Computer using an Internet link


has become a reality. Apart from viewing cable TV online via a cable broadcasting


web site, there are additional approaches by which you can XXX on your PC.
Also visit my page; watch tv shows online

With advances in Internet and computing technology, watching your favourite TV shows,


or movies everywhere in the world where there is an available Computer using an Internet connection is currently a reality.


Besides viewing Cable Television online via a website that is airing,


you can find additional methods by which you can XXX on your Computer.
Feel free to visit my web-site ... watch series online free full episodes

Increasing your web traffic through SEO is one guaranteed way to improve customer sales.


And, if the companies do not know how to use SEO and LSI techniques


properly, their website will disappear from the search


engines when algorithms will be changed. Every effort should be made to represent your company


fluently with some excitement so that your service or product appears outstanding and


worth trying right away.

my webpage; contentsamurai review

This design is steller! You most certainly know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
own blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how
you presented it. Too cool!

Look into my blog post :: custom papers

The more you get accustomed to applying the various techniques, the simpler it will be for you.


It will take time but everything I talk about can be done


by anyone, irrespective of their web business background.


Here the reputation management attempts to lessen the gap between companies with what it


perceives of itself and as to how others view it.

Also visit my blog; clickbank

Try to do it yourself: Now days, you can get the guiding manuals and essential advices on your local court web site for


your divorce case. If you are going through a separation, then you will want a good proficient


divorce lawyer. He will guide through your case proceedings and help you understand


the ramifications involved.

Also visit my blog post: personal injury lawyer, http://www.sheridanandmurray.com/,

I can not say enough about TSOhost.

Here is my web page :: tsohost review (Gennie)

Wonderful, what a website it is! This website presents helpful information to us, keep it up.

Take a look at my site :: wedding place cards

The Method is among the most evaluated and encouraged anxiety treatment packages.


It propose, and ranges tremendously from other anxiety products we have examined.


This technique targets addressing anxiety at


its resource, by making actual alterations towards the


area of the head that triggers anxiety test rather than just managing


the psychological symptoms.

my web site :: Visit Website

The Linden Method is one of many many encouraged and evaluated panic treatment programs.


It differs significantly from additional anxiety products we've


screened, and recommend. This method targets approaching nervousness at its supply, by building real alterations to the the main brain that triggers anxiety disorder instead of just treating the emotional symptoms.
Also visit my web page - smaržas internetā testeri

Recorded mostly in a facilities in many additional locations


are used as backdrops for the show. The game of thrones season 4 first opened in April


2011 on HBO and has continued to rise in popularity ever since.


Nowadays it's widely considered to be the most watched show on the little display.
Feel free to visit my homepage - Going Here

Landscaping companies around the nation have caused it to be common practice to utilize using lawn mowers within their organizations.

Riding mowers can also be getting more well-known for home owners that are residential at the same time.


Compared to manual push mowers, hand lawn mower have made it


easier for home owners to take care of their


yard. The question is, do you know the best riding lawn mowers?
My homepage - Get More Info

I consider you made some good points in features also

Feel free to visit my blog: Visit This Link

I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this web page is truly pleasant.
Look into my blog ... it disposal southampton

Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
of the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show
the same results.

Here is my homepage - fashion accessories

I don't know if it's just me or if everyone
else experiencing issues with your site. It appears as if some
of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well?
This could be a problem with my web browser because I've had this happen previously.

Many thanks

Feel free to surf to my web site Exitus Elite Compensation Plan

I am gonna watch out for brussels

My homepage; Going Here

I think the admin of this web site is truly working hard in favor


of his web page, because here every data is quality


based stuff.

Take a look at my web-site; www.NhHealthyKids.com

I did a search on the theme and found nearly all


persons will consent with your blog

my web page :: Homepage

This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I have shared your site in my social networks!

Feel free to visit my website independent horror films

These hurdles can be of immense trouble later on for a buyer.


s Agent representing your interest will research the history


of the property you are interested in buying to


let you know exactly how many days that property has been on the market and with whom.

In order to compete with rival businesses, a Property Tax Accountant in Brisbane must be hired.
my site: discuss

Hello There. I found your blog using msn. This


is an extremely well written article. I will


make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks


for the post. I will certainly return.

my page ... www.nhhealthykids.com/canadian-pharmacies-shipping-to-usa-online/

When someone writes an article he/she maintains the thought


of a user in his/her mind that how a user can know it.

Thus that's why this piece of writing is perfect.


Thanks!

Look at my website :: see here

WOW just what I was looking for. Came here by searching for yacht rental

my site: harbor cruises newport beach

Currently it seems like BlogEngine is the preferred blogging platform out there right
now. (from what I've read) Is that what you are
using on your blog?

Wow! After all I got a weblog from where I can genuinely get valuable information regarding my study and knowledge.

Review my web-site ... Final Cut Pro X Plugins

' Interact and engage with potential buyers in the local area- the customized search terms in free property listings allow users to find properties


depending on the area or location they prefer.


you will experience it yourself, how beneficial the agent's help


will stand out for you when you start working with an agent.

Once you have found a property you wish to purchase, price negotiation is usually done face to face with the seller.
Review my website More Bonuses

That is really interesting, You're a very professional blogger.
I've joined your feed and look ahead to
in search of more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks

My website; https://www.youtube.com/watch?v=qHjyTOHzkZE&feature=kp

as one example, studies have shown which unfortunately social marketing methods of The facebook that merely incorporate ads typically reliable


by in actual fact producing the planned voice message located in and effectively boosting


your merchandise. If you find yourself at 1,000 followers, next shoot for 5,000 quality followers.


Take time when deciding what your overall strategy will incorporate.
My blog ... easy way to get more ig followers fast

as one example, studies have shown which unfortunately social marketing methods of The facebook that merely incorporate ads typically reliable


by in actual fact producing the planned voice message located in and effectively boosting


your merchandise. If you find yourself at 1,000 followers, next shoot for 5,000 quality followers.


Take time when deciding what your overall strategy will incorporate.
My blog ... easy way to get more ig followers fast

as one example, studies have shown which unfortunately social marketing methods of The facebook that merely incorporate ads typically reliable


by in actual fact producing the planned voice message located in and effectively boosting


your merchandise. If you find yourself at 1,000 followers, next shoot for 5,000 quality followers.


Take time when deciding what your overall strategy will incorporate.
My blog ... easy way to get more ig followers fast

as one example, studies have shown which unfortunately social marketing methods of The facebook that merely incorporate ads typically reliable


by in actual fact producing the planned voice message located in and effectively boosting


your merchandise. If you find yourself at 1,000 followers, next shoot for 5,000 quality followers.


Take time when deciding what your overall strategy will incorporate.
My blog ... easy way to get more ig followers fast

Your method of explaining the whole thing in this paragraph is actually fastidious,
all be capable of without difficulty know it, Thanks
a lot.

my blog post; internet broadband service

excellent issues altogether, you just received a new reader.
What may you suggest in regards to your publish that you made a few days ago?
Any sure?

My web blog Key Gen

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods
and we are looking to trade solutions with other folks,
why not shoot me an e-mail if interested.

Feel free to visit my web page :: Clash Royale Hack

Always go after your heart

Feel free to visit my blog :: Going Here

Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site,
how can i subscribe for a blog web site? The account helped me
a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast
provided brilliant transparent idea

Feel free to visit my page; providers internet

I'm sending it to several pals ans additionally sharing in delicious

Stop by my website view source

I always spent my half an hour to read this webpage's articles all the time along with a cup of
coffee.

Also visit my web blog ... https://www.youtube.com/watch?v=AX0OYyqpcoU&feature=kp

I think everything said made a great deal of sense.
But, consider this, suppose you added a little content?
I ain't suggesting your content is not solid,
but what if you added something to maybe grab a person's attention? I mean Add new comment | กลุ่มพัฒนาองค์กร is kinda vanilla.
You could glance at Yahoo's home page and see how they write
news titles to get viewers to open the links. You might add a related video or a
related pic or two to grab readers interested about what you've written. In my
opinion, it would make your posts a little livelier.

My webpage buy juvederm voluma

Do you have a spam problem on this website; I also am
a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some
nice practices and we are looking to swap methods with other folks,
please shoot me an e-mail if interested.

Here is my homepage - Troy Koubek

Pages