กระบวนการเรียนรู้ในสำนักจัดการความรู้

 

กระบวนการเรียนรู้ในสำนักจัดการความรู้

ย้อนร้อย

          แต่เดิมที่มีการจัดตั้งสำนักจัดการความรู้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์หลอมรวมหลายประการ ประการแรกจากการวิเคราะห์องค์กรในหลาย ๆ เวที ไม่เพียงแต่กรมควบคุมโรคแต่เป็นทุกหน่วยราชการ ที่ต้องการ

          “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” อย่างมีคุณภาพ จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแต่ภาคราชการมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมราชการที่ฝังลึกมากกว่าร้อยปี เมื่อมีการปฏิรูปภาคราชการในสมัยนายกทักษิณ (ปี 2546) ราชการต้องปรับตัวมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ผลจากการปฏิรูปดังกล่าว กรมควบคุมโรคติดต่อต้อง “ควบรวมกิจการ” กับกองระบาดวิทยา (สำนักงานปลัด) กองอนามัยสิ่งแวดล้อม (กรมอนามัย) งานโรคไม่ติดต่อ (กรมการแพทย์) เป็นกรมควบคุมโรคมีภารกิจ (ด้านวิชาการ) ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เมื่อภารกิจขยายขนาดใหญ่โตกว่าเดิมมาก และสังคมโลกได้ก้าวมาสู่ยุค “สังคมฐานความรู้” บุคคล/หน่วยงาน/องค์กรต้องใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและในการดำรงชีวิต ซึ่งมีความรู้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มากมายในทุกนาทีที่ผ่านไป ประกอบกับระบบ IT ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั่วโลก ทำให้โลกใบนี้แคบลง จนมีคำกล่าวว่า “เป็นโลกตำบล “ (Global Village) ใครทำอะไร ที่ไหน ก็สามารถทราบได้ในชั่วนาที เราต้อง “เลือกจับความรู้” (Knowledge Capture) ที่มีมากมายนำมาต่อยอด เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและหน่วยงาน ฉะนั้นในเชิงโครงสร้างจำเป็นต้องมีหน่วยงานเพื่อมาทำหน้าที่เป็นเสมือนแกนกลางในการสร้างกลไก สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ จัดทำคลังความรู้ บันทึกความรู้และที่สำคัญต้องสร้างวัฒนธรรม”การเรียนรู้” ให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน

          ประการที่สองซึ่งเป็นผลพลอยได้ คือ มีหน่วยงานเพื่อรองรับการจัดทำตัวชี้วัดการจัดการความรู้ของกรม ที่ ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ทุกหน่วยราชการต้องดำเนินการ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สำนักจัดการความรู้”

แนวคิด

          ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนเกิดการจัดการความรู้ก็ตามสำนัก KM ก็ต้องเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้คู่ขนานไปกับหน่วยงานด้วย บุคลากรในหน่วยงานต้องเข้าใจปรัชญาและแนวคิดของการจัดการความรู้เป็นอย่างดี ด้วยเป็นหน่วยงานที่ใหม่ มีข้าราชการเก่าผสมใหม่ประมาณครึ่ง-ครึ่ง ถ้าแบ่งด้วยอายุก็จะเป็น “คนสองวัย” วัยแรกมีประสบการณ์ตรง ที่ผ่านการทำงานด้วยตนเอง มีค่านิยมบางประการอยู่ลึก ๆ ในใจ วัยสองจะเป็นคนรุ่นใหม่ คิดไว กล้าแสดงออกมีความสามารถด้านเทคโนโลยี ไม่ยึดติดรูปแบบและตัวบุคคล ทั้งสองวัยมีจุดเด่นที่ต่างกันและเสริมกันได้ดีถ้ามีใจในการแบ่งปันและ “เปิดใจฟัง” หนึ่งในค่านิยมของสำนักจัดการความรู้ “TACIT” คือ T = Teamwork หมายถึง ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม (ทั้งสองวัย) ซึ่งต้องแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองและยอมรับฟังกันโดยไม่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิมาขวางกั้น

กระบวนการ

          “สรุปบทเรียนเมื่อสิ้นสุดงาน เนื่องจากคนของสำนัก KM มีจำนวนไม่มาก แต่ละคนนอกจากจะมีงานในความรับผิดชอบแล้ว ต้องมีงานอื่น ๆ ที่ต้องทำร่วมกัน (Cross Function) ในการทำงานที่เป็นภาพรวมของสำนัก เช่น การจัดทำคลังความรู้ การจัดประชุม/สัมมนา/การไปดูงาน (ที่สำนักฯ จัดเอง) หรือการเข้าร่วมสัมมนาที่หน่วยงานอื่นจัด จะมีการพูดคุยถึงเป้าหมายที่เราต้องการในแต่ละครั้ง มีการมอบหมายงานให้แต่ละคน ในระหว่างการปฏิบัติงานก็จะมีการประชุมพูดคุยกันในทีมงานอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวแล้ว จะต้องมีการสรุปบทเรียน/พร้อมค้นหาแนวทางการพัฒนางานในครั้งต่อไปหรือที่ดีกว่าคือเราสามารถเชื่อมโยง(ปิ๊ง)ไปสู่งานด้านอื่น ๆ ด้วย การใช้เครื่องมือ AAR ในการสรุปบทเรียน ต้องรีบทำทันทีเมื่องานเสร็จ เพราะยังมี “กลิ่นอาย” บรรยากาศและอารมณ์ร่วมของงานอยู่ เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยมีความเชื่อว่าความคิดจะตกผลึกนั้น กลับพบว่าไม่เป็นจริงสับสนกับงาน จำสลับกัน ฯลฯ ตอนแรกที่ใช้ AAR ก็จะปล่อยให้พูดไปทุก ๆ คน แล้วค่อยสรุปความก็พบว่าบางครั้งมีการแย่งแสดงความคิดเห็น คนที่ไม่ชอบพูกอยู่เป็นทุนเดิมก็จะไม่พูด บางครั้งประเด็นจะถูกโน้มเอียงไปกับคนที่ Dominate ในการประชุม เมื่อได้มาเรียนรู้ทักษะการเป็นคุณอำนวย จึงพยายามปรับโดยมีผู้ทำหน้าที่เป็น “คุณอำนวย” ทุกครั้งในการสรุปบทเรียน แต่การปฏิบัติจริงยังไม่ลื่นไหลอย่างธรรมชาติ ด้วยข้อจำกัดที่คุณอำนวยยังขาดประสบการณ์ เช่นการตะล่อมความคิดเห็นของสมาชิกให้โยงกับประเด็นเรื่องที่พูดคุย การสรุปความคิดเห็น(ยาวๆ) ของสมาชิกให้กระชับ มีเนื้อหาน่าสนใจที่จะเชื่อมโยงไปประเด็นอื่น การสร้างบรรยากาศการประชุมที่น่าสนใจ ชวนติดตามฯลฯ  เชื่อว่าทุกคนต้องฝึกฝน พัฒนาตนเองด้วยการปฏิบัติจริง จะทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นเรื่อย ๆ

          ถนนคนเรียนรู้ เป็นเวทีในการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์อีกเวทีหนึ่ง ที่มอบหมายให้ “น้อง ๆ รุ่นใหม่” ได้ฝึกปฏิบัติ (ใช้สมรรถนะการบริหารโครงการเพื่อเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้บนทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหนึ่งและอาคารสอง ในรูปแบบของ Poster Presentation ปกติทางเดินเชื่อมอาคารซึ่งมีความยาวประมาณ 20 เมตร จะเป็นทางเดินโล่ง ๆ มีเสากลมคอนกรีตตันโต 6 ช่วงเสา นอกจากเป็นทางเดินระหว่างอาคารแล้ว ถนนนี้ยังเป็นทางเดินเพื่อไปโรงอาหารอีกด้วย ฉะนั้นในตอนกลางวันจะมีคนเดินมากเป็นพิเศษ จากแนวคิดที่ว่า “ทุกสถานที่สามารถเป็นที่เรียนรู้ได้” เส้นทางนี้จึงเปรียบเสมือนวารสารรายปักษ์ที่มีเนื้อหาหลากหลายเป็นตอน ๆ ไปตามสถานการณ์ การทำงานใช้รูปแบบการทำงานเป็นทีม มีหัวหน้าทีมที่ผลัดเปลี่ยนไปเป็นคนบริหารจัดการ ตั้งแต่การกำหนด Out line /เนื้อหา/หน้าตา สีสันของโปสเตอร์ การทำงานใช้กระบวนการจัดการความรู้ก่อน-ระหว่าง-หลังการทำงาน คือ

  • ก่อนการทำงาน(พูดคุยแลกเปลี่ยนและมอบหมายงาน)
  • ระหว่างการทำงาน (สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น/พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในทีมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและ
  • เมื่อสิ้นสุดการทำงาน/สรุปบทเรียน/ถอดความรู้จากการทำงาน/แนวทางการพัฒนางานในครั้งต่อไป)

“ ถนนคนเรียนรู้” สายที่หนึ่งเริ่มเปิดตัวเมื่อต้นปี 50 ได้มีเนื้อหา 4 เรื่องแล้ว คือ “รู้ทันไข้หวัดนก” มารู้จัก Competency กันเถอะ” “รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่” “เบิกบานรับกฎหมายป้ายแดง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550” การตอบรบก็อยู่ในระดับดี มีคนให้ความสนใจในครั้งแรกของการเปิดถนน เราเน้นการประหยัด จัดทำโปสเตอร์เอง รูปแบบจึงเรียบไม่สะดุดตาเท่าที่ควร ได้มีการสรุปบทเรียนในการทำครั้งแรก จึงเป็นที่มาในการปรับรูปแบบของบอร์ดใหม่ โดยใช้ร้านพิมพ์โปสเตอร์ด้วยสีอิ๊งเจท ปิดทั้งบอร์ด ช่วยให้บอร์ดมีสีสันสวยงามทั้งถนน (ยังช่วยปกปิดรอยกระดำกระด่างที่บอร์ดด้วย) สร้างแรงดึงดูดใจ ชวนดูแก่ผู้ที่ผ่านไป-มา ปี 2551 จึงเปิดตัวถนนคนเรียนรู้สายที่สอง (ถนนที่ไปสู่กรมอนามัย) โดยคงรูปแบบบอร์ดให้มีสีสันสวยงาม แต่ปรับการวางมิให้รู้สึก “เกะกะ” กับการสัญจรของผู้คนที่ใช้เส้นทางนี้ เริ่มเนื้อหาด้วยเรื่อง “ภาวะโลกร้อน (Global Warming)” ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ทุกคนบนโลกต้องตระหนักและช่วยกันเพื่อช่วยยืดอายุของโลกใบนี้ให้ยืนยาวออกไปอีก ไม่สร้างปัญหาทิ้งให้คนรุ่นหลังต้องมานั่งแก้ไข

          “ถนนคนเรียนรู้”ช่วยสร้างความภาคภูมิใจจากความสำเร็จชิ้นเล็ก ๆ ในเบื้องต้นของน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่ได้กลั่นมาจากตัวเองและสมาชิกในทีม พี่ ๆ เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย

          KM Forum (กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมิตรภาพ) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่นและเป็นการพัฒนาทักษะ “การนำเนอ (Presentation)” ในทุกวันศุกร์ ประมาณ 10 โมงเช้า จะมีการประชุมภายในสำนักฯ เพื่อแจ้งเรื่องสำคัญ(ในรอบสัปดาห์) ติดตามงาน ซักถามปัญหาและที่สำคัญ “ต้องมีการนำเสนอเรื่องน่าสนใจ” อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติในงานโดยตรงหรือเป็นความรู้ (อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/ไปอ่านหนังสือ/ค้นหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาสรุปโดยย่อให้ได้ใจความ นำเสนอด้วย PowerPoint ในเวลาไม่เกิน 20 นาที มีการซักถาม ให้ข้อชี้แนะ แสดงความเห็น ฯลฯ การประชุมในลักษณะที่ไม่เป็นทางการมากนักแบบนี้ จะช่วยลด “ช่องว่างระหว่างวัย” มองเห็นศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล ช่วยระดมสมองในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำงาน KM Forum นี้ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกคนในสำนักฯ ที่จะต้องเลี่ยงจากงานอื่น การปรับปรุง KM Forum ในครั้งต่อ ๆ ไป ควรนำทักษะ “คุณอำนวย” มาใช้นำการชวนคิด ชวนคุยในการประชุมแต่ละครั้ง และควรมีข้อสรุปที่เชื่อมโยงมาสู่การพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เวที KM Forum ยังเป็นเวทีของการพูดคุย/ติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างไม่เป็นทางการด้วย

          จัดทำฐานข้อมูลคลังความรู้ เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อยอด สำนักฯได้เริ่มจัดทำฐานข้อมูลคลังความรู้ (Data warehouse) โดยออกแบบระบบการสืบค้นที่สะดวก รวดเร็ว (Search Engine) สำนักฯจึงเริ่มที่ฐานข้อมูลเดิมที่รับผิดชอบ คืองานวิจัย และจากการชี้แนะของท่านผู้ทรงคุณวุฒิฯ (นายแพทย์ชวลิต เอกสารวิชาการที่ใช้พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง (อ.ว.ช.) ในปี 2550 ได้กำหนดในแผนว่าจะนำข้อมูลใส่ในระบบ

  • โครงการวิจัย (ปี 47-49) จำนวน 300 เรื่อง
  • เอกสาร อ.ว.ช. (ปี 47-49) จำนวน 200 เรื่อง

แต่เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้ออกแบบระบบฐานข้อมูลไว้ จึงต้องเก็บข้อมูลย้อนหลัง การประสานเพื่อขอข้อมูลต้องใช้รูปแบบทั้งทางการ (หนังสือแจ้ง) และไม่เป็นทางกร (ติดต่อโดยตรง) การอธิบายสื่อสารโดยตรงยังเป็นระบบที่ใช้ได้ดี มีประสิทธิภาพ มากกว่าระบบที่เป็นทางการปัญหาของเอกสาร อ.ว.ช. คือ เจ้าของผลงานมักจะไม่ได้เก็บ file ข้อมูลไว้ เพื่อให้ครบถ้วนสำนักฯ จึงจำเป็นต้องใช้การ Scan ข้อมูลแล้วเก็บในระบบแทน การค้นหาก็จะมีข้อจำกัด ค้นได้เฉพาะคำหลัก (Key Ward) ที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่อาจหาคำค้นได้จากเอกสารทั้งฉบับ เหมือนข้อมูลที่เป็น Digital File

          พัฒนาบุคลากร เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรสำนักจัดการความรู้ต้องมีความรู้ เข้าใจในสาระด้านการจัดการความรู้ กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ นอกจากนี้ต้องมีทักษะในการเป็น Facilitator, Note Taker การดึงประเด็นความรู้เพื่อนำไปใช้งาน การได้เห็น/รับรู้การจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย จะช่วยให้เราสามารถเลือกบางเรื่องบางมุมที่สามารถเลือกบางเรื่องบางมุมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานเราได้ สำนักฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม “ตลาดนัดความรู้” ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และสถาบันการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ทำให้ได้เห็นแนวคิด และวิธีจัดการ “จัดตลาดนัดความรู้” ที่เป็นทั้งภาคราชการและภาคประชาชน (ชุมชน) ผู้จัดตลาดนัดความรู้ต้องมีทักษะและการเตรียมการที่ดีในการคัดเลือก “สินค้าเด่น” เพื่อให้นำมา “ขาย” และ “แลกซื้อ” กลับไป เพื่อให้มองเห็นภาพ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงาน A ได้นำสินค้าการทำแผนที่ชุมชนมาขาย แต่ก็ได้ซื้อสินค้า “การจัดทำ CoP เบาหวาน” ของหน่วยงาน B ไป เพราะพื้นที่ในความรับผิดชอบมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมาก อย่างนี้เป็นต้น

          บทสรุป การจัดการความรู้ในสำนัก KM ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวไกล แต่การเรียนรู้นี้ก็มิใช่ว่าจะดำเนินไปอย่างอ่อนช้อย หอมหวานและสบาย ๆ เพราะหน่วยงาน KM ได้ถูกตั้งความคาดหวังไว้ในระดับที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้กระแสความเคลื่อนไหวจากหน่วยงานนอก (ทั้งในประเทศและนอกประเทศ) แต่มีอิทธิพลต่อกรมฯ เช่น องค์การอนามัยโลกก็เริ่มมีการตรวจสอบภาวการณ์ของการจัดการความรู้ โดยผ่าน KSH (Knowledge System in Health) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ระบุ “สร้างสุขภาพฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้” อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 6 และแผนการจัดการความรู้ที่กำหนดโดย ก.พ.ร. สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนผลักดันให้สำนักจัดการความรู้ต้องปรับตัวพัฒนาตนเองในอัตราที่เร่งเพื่อสามารถตอบสนองภารกิจกรมฯให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ

.............................................................

 

จัดทำเมื่อเดือนเมษายน 2551

 

มณี  สุขประเสริฐ         เขียน

วิภาวรรณ ศรีสุเพชรกุล  กราฟิก

Comments

Hi superb blog! Does running a blog like this require a lot of work?

I've no understanding of programming but I was
hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you have any suggestions
or tips for new blog owners please share. I know
this is off topic but I just had to ask. Appreciate it!

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and
gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her
ear and screamed. There was a hermit crab inside and
it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

This website was... how do I say it? Relevant!!
Finally I've found something which helped me.
Kudos!

Quality articles is the important to invite the visitors to pay a visit the site, that's what this
site is providing.

Just a quick tip: Understanding what you need when it comes to life insurance
is not always easy to determine. Consider your family and your outstanding debts.
You should have a policy that provides for these things in the event of your death.

Buy a policy now and then iron out the details
of your needs.

my webpage :: term life inurance investment (Penney)

If points do not break back after our freeze dried out food
goes out, then we're goners.

Also visit my website preppers list of foods

This Hungry Shark Mod APK is exploiting a exploit or loophole in thhe Hungry
Shark Evolution game database.

Here iis my page - Hungry shark evolution hack download No survey

With FIFA 15 Cash Generator, you possibly can generate unlimited coins and factors for
free.

Have a look at my blog; fifa 15 ultimate team hack no survey

We're a group of volunteers and opeening a new scheme
in our community. Your site offeed us with valuable information tto wor on. You have dohe a formidable job and our whoe
community will be thankful to you.

Here is my site; real racing 3 hack 2015

Hi there, aftwr reading this awesome paragraph
i am also happy too share my knowpedge here with
colleagues.

Check outt my webpage - real racing 3 hack apk 2015, www.rejennis.com,

This is one of the bext growtopia hack i have downloaded, simple to makoe use
of and also you get all the pieces yyou need too play this
sport.

my weblog - growtopia hack tool no download

Subway Surfers Tokyo is the version 1.24.0 of the game and wee as
usuawl come up with the hack for the Tokyo feast which is loaded
with unlimited number of keys and coins that will help you getting the best boosted
start of the new game.

Feel free to visit my web-site; subway surfers hack 2015 (www.impactworld.it)

He left behind the prayer rug so that anyone clever enough
would see the pattern and escape. In addition, you might need to have an electronic key replaced and a locksmith can also
perform this service. A locksmith Apache service provider will be able to
help you install a wide variety of locks and security devices that
can improve the security of your house.

my homepage; שערי ברזל

Whether it is on a i - OS or Android telephone, this game is
certainly a good time spent each time you get down to playing wioth it.

Here iss my wweb site ... subway surfers hack ios 9

All the on-line gambling establishments currently offer no download ports for totally free or
real money, however you still need to locate one that is trusted.

Also visit my webpage: http://www.doctorslounge.com/index.php/member/1319047

He spent hours dividing port electronics to find out everything he could about exactly how they worked.

Also visit my weblog - http://mobileslots.co.uk

During slot machine play, palms could sweat,
which increases skin conductance - a procedure of stimulation.

Take a look at my blog ... http://www.arasinda.hu/vendegkonyv.php

However not every one-armed bandit from the Riviera will be making an appearance on the
online casino floors.

Also visit my page: http://www.arman1313.com/2014/02/22/another-sample-sentence/

Whenn the Hack is related finallly along with your
Swamp Attack hackClient you can set the quantity of Caash and Potions which you wish to get!

My blog post - swamp atrack hack Apk download (www.minilpbox.com)

Online Video clip Slots offer ports gamers explosive activity as well as
unique focus to pc gaming specific.

Here is my web-site; http://www.goodreads.com/tribsilore1984

The rest of the floor is devoted to fruit machine, which account for 70-80 % of many outlets' earnings - an increase from 50 % in the 1970s.

Here is my web blog; online slots olg, http://www.spbrounds.com,

Every person has played Roller Rollercoaster yet there are still several methods and also playing methods people do
unknown.

My web site :: mobile slots (andriod) mgames.otwin12.net
(toplist.arabulsun.com)

Graphics, sound, and also gameplay constantly have the tendency to be
at their best within the world of on the internet port games.

Visit my page; online slots nj - bothong.chon2.go.th -

Nonetheless, slot machine have a great deal of additional
features which make them very different from the typical traditional coin machine.

Feel free to visit my homepage :: video slots to download

If you have actually constantly dismissed online slots as something overly-simple as well as boring -
currently's the greatest time to reconsider
that opinion.

Here is my web page ... http://www.gec.co/users/vyacheslav8lkom8237

Various other territories, consisting of Nevada, randomly audit fruit machine to make sure that they contain only approved software program.

Here is my site: mobile slots bonus

Nonetheless, slot manufacturers have managed to develop course II machines that look and
also play very much like course III equipments.

Also visit my site :: casino slots no deposit bonus uk

These 3 types of devices include Pub Devices, Club Machines as well as devices for
the Arcade & Bingo market.

Also visit my blog ... http://mutters.co.za/plugins/agenda/agenda.php?edit.1.260

Jackpot levels range from ₤ ONE HUNDRED - ₤ 400 based on the group
of the fruit machine you are utilizing.

Look into my blog post :: online slots australia (Marcia)

Is the global location for on the internet gaming news, lifestyle
info, seminars, market shakers and occasion protection.

Also visit my weblog: video slots free play (adwin.com)

Mr Merlaku's legal team claimed: 'The one-armed bandit that produced the winning screen was instantly accessed by Casino sites Austria.

Feel free to visit my blog :: free mobile vegas slots

If you sign up with a multiplayer online slots cheats (seocq20101030.gotoip2.com) ports competition at All Ports, it can extremely
well take place.

If you don't have the time, sources, as well as intestines
to log coin machine results, then stick to unscrupulous for rewards instead.

Here is my web blog http://www.web-design.na.by/guestbook/index.php/contact.php

Be careful of the 3 hideous siblings however keep an eye out for the
Grand Sphere reward, the Springtime Clean reward and magic complimentary rotates.

Feel free to surf to my web site ... video slots in springfield il

There are actually combined sensation when it comes to the option between the straight ports and also
the fruit machines.

Also visit my web-site; video slots for money (vicareflameworks.com)

Dieses exklusive Tool ermöglicht es dir, kostenlos unendlich viele Keys und Coins für deinen Subway
Surfers Acccount zu bekommen.

My web-site :: subway surfers hack iphone download

This Hungry Shark Mod APK is explooting a exploit or loophole in thee Hungry Shark Evolution recreation database.

my web page - Hungry shark Evolution hack tool free download no survey

Wiith FIFA 15 Cash Generator, you possibly can generate unlimited
coins and factors aat no cost.

Look at my web page :: fifa 15 ultimate team Hack android root - farm4.static.blog.webmail.isaev.info -

Well, then we arre prud tto present to you the final edition of Jetpack Joyrie
Android hack apk.

Feel frree to visit my web site :: jetpack joyride hacked apk android download

If youu want to get this great tool then see all info belokw and if you want to download it then simply
press on obtain button.

Also visit my weblog; Growtopia hack download

Our device iis made for oour nice followers so you might simply get Gems and beat your pals with this
nice Gem generator.

My blog; growtopia hack apk indir (about.Me)

Initial factor I did when I got the app operating was


to see if it had AirPlay.

My web blog: how to install android apk on windows phone 8.1

Designed by Halfbrick Studios, Jetpack Joyride is a
racing sport that may bbe very addictive!

my blog jetpack Joyride hacked apk download

Hi, Neat post. There's an issue with your web site in web explorer, may check this?

IE still is the market leader and a big component to other folks will


pass over your magnificent writing because of this


problem.

Here is my website; lasertest

Asking questions are actually nice thing if you


are not understanding something fully, but this piece of writing presents fastidious


understanding even.

Also visit my web-site :: Millionaire Website Review

To be able to start generating tthe cash, the players have to first obtain the Pixel Gun 3D coin crack software.

My homepage - pixel gun 3d hack download android (Mason)

Click on the generate button and choose the type of device you have to enjoy
thhe endless fun for wwhich we have developed the new hack tool just for the Subway Surfer enthusiasts.

Feel ree to visit my website: subway surfers hack iphone 2015

To get started first of all you have to download the latest version of Subway Surfers Venice Hack and enjoy the benefit of
it. Before you start to download, I hope you will be interested to know about
the new features which wil be included in this latest version of Subway Surfers Venice Hack.

Take a look at my homepage website; Mireya,

Another essential options with Dead Trigger 2 Hack No Survey Software program is the unlock alll arms(weapons)
and so as to add limitless hsalth and ammo!

Feel free to visit mmy web page: dead trigger 2 gold Hack cydia

Lernen Sie das Traden in jedem Fall von jemandem, wo Sie genau wissen, dass derjenige am Markt erfolgreich ist.

Here is my web site ... turn invitation

Pages